Algemene voorwaarden

  1. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden:

  1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met NieuwTraffic aangegane overeenkomsten, ongeacht anders luidende en eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, tenzij anders is overeengekomen.

  2. Aanbiedingen en acceptatie

  2.1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege NieuwTraffic gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door NieuwTraffic anders is vermeld.

  3. Aanvang van overeenkomst

  3.1. Een overeenkomst tot levering van diensten wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer de desbetreffende opdracht van de opdrachtgever/koper schriftelijk door NieuwTraffic is bevestigd.

  4. Overmacht

  4.1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen in de wet en jurisprudentie wordt begrepen.
  4.2. NieuwTraffic is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakoming onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

  5. Prijzen

  5.1. Prijzen als overeengekomen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld omdat NieuwTraffic vrijgesteld is door stichting Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRBKO) 5.2. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen dan is NieuwTraffic gerechtigd de prijs te verhogen. In dit geval heeft de opdrachtgever/koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

  6. Betalingsvoorwaarden

  6.1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na datum van de factuur of op de termijn zoals is overeengekomen en op de factuur vermeld.
  6.2. Ingeval van niet (tijdige) betaling is de opdrachtgever/koper automatisch in gebreke. Over de periode gerekend vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken tot aan de datum van de betaling door de opdrachtgever/koper aan NieuwTraffic, is de opdrachtgever/ koper over het uitstaande bedrag een onmiddellijke rente, gelijk opeisbare vergoeding verschuldigd.

  6.3. Een deelbetaling is mogelijk bij bedragen op of hoger dan € 2000,-- netto factuurbedrag. Er zal een maximum van 2 betalingen gelden waarvan elke betaling 50% betreft waarvan het eerste termijn binnen 14 dagen en het tweede termijn binnen 28 dagen na factuurdatum moet worden voldoen. Deze voorwaarden is geldend tenzij in de offerte anders overeengekomen is. De offerte moet door beide partijen zijn ondertekend voor akkoord. 6.4. NieuwTraffic is gerechtigd om, indien naar haar oordeel de kredietwaardigheid van de opdrachtgever/koper aanleiding geeft, zekerheidsstelling te verlangen voor toekomstige betalingen.

  6.5. Indien NieuwTraffic de vordering ter incasso uit handen moet geven, worden alle hierdoor ontstane kosten direct aan de opdrachtgever/koper doorberekend.

  7. Vertrouwelijkheid

  7.1. Iedere partij is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de wederpartij.

  8. Eigendomsvoorbehoud

  8.1. Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen welke uit de overeenkomst voortvloeien blijven de geleverde diensten het uitsluitende eigendom van NieuwTraffic

  9. Aansprakelijkheid

  9.1. Behoudens de schade welke is veroorzaakt door de eigen opzet of grove schuld van zover in de volgende leden van dit artikel omschreven. Elke aansprakelijkheid van NieuwTraffic uit welke hoofde en/of betrekking tot welke schade dan ook is overigens uitgesloten.

  9.2. NieuwTraffic is niet aansprakelijk voor vermogensschade van welke aard dan ook. Voor zover haar geen beroep op dit artikellid toekomt, zal haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt zijn tot een bedrag van 50% van de op de grond van de overeenkomst met de wederpartij gefactureerde of te factureren bedragen excl. BTW.

  9.3. Wederpartij vrijwaart NieuwTraffic voor aanspraken van derden voortvloeiende uit de overeenkomst met de wederpartij.
  9.4. Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover de wederpartij niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken.

  9.5 NieuwTraffic heeft zich verzekert voor rechtsbijstand en aansprakelijkheid.

  10. Ontbinding

  10.1. NieuwTraffic is gerechtigd de overeenkomst zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien: • de opdrachtgever/koper niet tijdig aan zijn verplichting uit de overeenkomst voldoet • de opdrachtgever/koper surseance van betaling aanvraagt of failliet gaat • de opdrachtgever/koper een vennootschap is en deze wordt ontbonden • in bovengenoemde gevallen wordt de opdrachtgever/koper geacht in gebreke te zijn • Het RIVM verplicht om maatregelen te treffen m.b.t. COVID 19 waar NieuwTraffic niet aan kan voldoen.

  10.2. Bij ontbinding van de overeenkomst en/of het annuleren van een opleiding berekent NieuwTraffic een annuleringsvergoeding overeenkomstig onderstaande tabel: • bij annulering door opdrachtgever na een termijn van 14 dagen voor de geplande cursusdatum 50% van de cursusvergoeding. • bij annulering door opdrachtgever na een termijn van 10 dagen voor de geplande cursusdatum 75% van de cursusvergoeding. • bij annulering door opdrachtgever na een termijn van 5 dagen voor de geplande cursusdatum 100% van de cursusvergoeding.

  11. Geschillenregeling en toepasselijk recht

  11.1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing